Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Ανακοινώσεις

Η Πληροφοριακή Παιδεία αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα σύνολο γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων, συμπεριφορών αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών. Οι δεξιότητες που συνδέονται με την κατανόηση των ερευνητικών αναγκών, τον εντοπισμό, την πρόσβαση, την αξιολόγηση και τη χρήση σχετικών πληροφοριών, θεωρούνται απαραίτητες για την εκπόνηση των ακαδημαϊκών εργασιών από τους φοιτητές.

Διαχρονικά οι ακαδημαϊκοί βιβλιοθηκονόμοι αναδεικνύουν τη σημασία της πληροφοριακής παιδείας και εργάζονται για να ενσωματώσουν σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις στα προγράμματα εκπαίδευσης των χρηστών των βιβλιοθηκών, καθώς και στα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η ύπαρξη σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών, προτύπων και πλαισίων υλοποίησης, τους δίνει τη δυνατότητα να ευθυγραμμίσουν τις δράσεις αυτές με την εκπαιδευτική αποστολή των ιδρυμάτων, καθώς και με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στοχεύοντας στην συνεχή αναβάθμιση της πληροφοριακής εκπαίδευσης των χρηστών της, αλλά και στην ενθάρρυνση των φοιτητών στη χρήση της Βιβλιοθήκης, υλοποιεί κάθε χρόνο για τους χρήστες της, σεμινάρια προσαρμοσμένα σε ομάδες/κατηγορίες χρηστών. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπαίδευση στο χειρισμό πληροφοριακών εργαλείων, στη διαχείριση πληροφοριακών πηγών και στην εκπόνηση ακαδημαϊκών εργασιών. Πρόσφατα, η Βιβλιοθήκη ενέταξε στις εκπαιδευτικές της δράσεις την υπηρεσία υποστήριξης τελικών χρηστών των Βιβλιοθηκών σε θέματα Πληροφοριακής Παιδείας ILSEAB, καθώς και τα σχετικά θεματικά υποδείγματα, τα οποία διατίθενται ελεύθερα από αυτήν.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει συνοπτικά, την εξέλιξη του προγράμματος εκπαίδευσης των χρηστών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη στρατηγική που ακολουθείται για την ανάπτυξή του, το σχεδιασμό του περιεχομένου του, στοιχεία για την υλοποίησή του, καθώς και πληροφορίες για τις προγραμματισμένες μελλοντικές ενέργειες και δράσεις.