Αρχική

ΔΙ.Ο.ΒΙ.

Μέλη

Επικοινωνία

Ρωτήστε μας

Ανακοινώσεις

Μέσα στο σύνθετο, μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλήσεις σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, τα άτομα καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν την οικονομική τους υγεία και ευημερία. Ο οικονομικός αλφαβητισμός ( financial literacy), που περιλαμβάνει την ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, και η συναφής εκπαίδευση (financial  education), η διαδικασία δηλαδή μ ε την οποία τα άτομα βελτιώνουν τη γνώση και την κατανόηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων, υπηρεσιών και εννοιών, κατέχουν πρωταρχικές θέσεις στην παγκόσμια ατζέντα στρατηγικών. Οι βιβλιοθήκες ως χώροι ελεύθερης, αξιόπιστης και αντικειμενικής πληροφόρησης και λόγω της μεγάλης εμπειρίας τους στον πληροφοριακό γραμματισμό αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον οργάνωσης και παροχής εκπαίδευσης σε θέματα οικονομικού αλφαβητισμού. Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Reference & User Services Association (RUSA) για την παροχή οικονομικής εκπαίδευσης στις βιβλιοθήκες και βέλτιστες πρακτικές σ την εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Επίσης θα γίνει αναφορά σε ορισμένες σημαντικές παραμέτρους της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, όπως η επιμόρφωση του προσωπικού, η ανάπτυξη συν εργασιών και η αξιολόγηση των προγραμμάτων .